• Patenti i mali patenti

  • Vršenje pretraga
  • Priprema i podnošenje prijava patenata i ostvarivanje prava na patente, uključujući i evropske i evroazijske patentne prijave
  • Sastavljanje ugovora o licenci, pregovaranje i pružanje saveta s tim u vezi
  • Davanje mišljenja o validnosti prava intelektualne svojine
  • Administrativni poslovi u vezi sa održavanjem prava
  • Produžavanje trajanja patenata putem dodatnih zaštitnih sertifikata (SPC)
  • Povraćaj važnosti isteklih patenata i malih patenata, ukoliko je moguće
  • Proširenje i validacija Evropskih patenata i prijava
  • Istraživanje i identifikacija povreda prava i prekršilaca
  • Procena tvrdnji o povredi prava i pružanje pravnog mišljenja
  • Pomoć kiljentima u izbegavanju povrede prava drugih
  • Vođenje sporova
  • Medijacija sporova i pregovaranje o nagodbi
  • Vođenje portfolija regionalno i širom sveta
 • Žigovi

  • Vršenje pretraga i konsultacije u vezi sa mogućnošću upotrebe i registracije
  • Sastavljanje i podnošenje prijava uključujući i žigove Evropske unije (EUTM) i međunarodne prijave u okviru Madridskog sistema
  • Održavanje registracija (obnove žigova)
  • Priprema, podnošenje zahteva i pregovaranje kod prenosa i ugovora o licenci
  • Istraživanje i identifikacija povreda prava i prekršilaca
  • Pregovaranje i sklapanje vansudskih poravnanja
  • Savetovanje o strategijama parnica i vođenje sporova
  • Pružanje mišljenja o pravima na žig i povredama prava
  • Savetovanje o ulaganju prigovora na objavljeni žig i poništenju žigova
  • Medijacija sporova i pregovaranje o nagodbama
  • Vođenje portfolija regionalno i širom sveta
  • Praćenje žigova, uključujući monitoring i zaštitu žigova na Internetu
  • Praćenje i izveštavanje o upotrebi žiga
  • Savetovanje u vezi sa konfliktima između žigova i imena kompanija, kao i drugih poslovnih identifikacija
 • Industrijski dizajn

  • Vršenje pretraga
  • Priprema i podnošenje prijava, uključujući prijave za Evropski dizajn — RCD
  • Sastavljanje ugovora o licenci, pregovaranje i pružanje saveta s tim u vezi
  • Održavanje prava na dizajn (anuiteti/obnove)
  • Pružanje mišljenja o validnosti prava na dizajn
  • Istraživanje i identifikacija povrede prava i prekršilaca
  • Procena tvrdnji o povredi prava i pružanje pravnog mišljenja
  • Savetovanje o neregistrovanim pravima na dizajn
  • Pomoć klijentima u izbegavanju povrede prava drugih
  • Vođenje sporova
  • Medijacija sporova i pregovaranje o nagodbama
  • Vođenje portfolija regionalno i širom sveta
  • Praćenje i izveštavanje o upotrebi dizajna
 • Autorska prava

  • Savetovanje u vezi sa svim vrstama autorskih prava
  • Pretraga podataka o autorskim pravima
  • Savetovanje u oblasti zaštite autorskog prava i odgovarajućeg označavanja nosioca autorskog prava, odnosno imena autora na autorskom delu
  • Pregovaranje i sastavljanje ugovora u vezi sa kreacijom, licencom, prodajom ili kupovinom materijala autorskih prava
  • Sastavljanje ugovora o angažovanju i sličnih ugovora, prenos prava i druga mišljenja s tim u vezi
  • Istraživanje i identifikacija povrede prava i prekršilaca
  • Pružanje mišljenja o povredi autorskih prava
  • Savetovanje u vezi sa strategijama za parnice
  • Medijacija sporova i pregovaranje o nagodbama
  • Vođenje sporova
  • Vođenje portfolija regionalno i širom sveta
 • Ostvarivanje prava zaštite intelektualne svojine i borba protiv piraterije

  • Priprema pisama upozorenja ili drugih obaveštenja pre pokretanja postupka
  • Sprovođenje istrage kako bi se sakupili dokazi o povredi prava
  • Vođenje sporova protiv prekršilaca
  • Dizajniranje i implementacija regionalnih/međunarodnih programa zaštite koji se prave namenski prema potrebama klijenta
  • Saradnja sa lokalnim upravama carina, tržišnom inspekcijom, uključujući i registrovanje lokalnog zastupnika/kontakta pri carinskim organima
  • Savetovanje Vlada u Istočnoj Evropi kako bi se poboljšala i primenila zaštita prava intelektualne svojine
 • Domeni

  • Savetovanje u vezi sa sticanjem generičkih top-level domena
  • Savetovanje u vezi sa sticanjem lokalnih domena
  • Pretraga domena, uključujući i s tim povezane pretrage naziva kompanija
  • Praćenje i povraćaj domena
  • Rešavanje sporova kroz uspostavljenje ADR mehanizama ili sudski
  • Pregovaranje i sklapanje vansudskih poravnjanja
  • Vođenje portfolija regionalno i širom sveta
 • Ostalo

  Takođe pružamo i usluge u vezi sa:

  • Pravima oplemenjivača biljnih sorti
  • Geografskim indikacijama porekla proizvoda
  • Topografijama integrisanih kola
  • Registracijom lekova kod lokalnih vlasti
  • Pretragama naziva kompanija i drugih poslovnih identifikatora